Chcete vědět něco o tomto plemeni? Doporučuji přečíst si tento hezký článek zde.

Rychlé odkazy/Quick links: Vrh A/Litter A (2019) ; Vrh B/Litter B (2020) ; Vrh C/Litter C (2022) ; Vrh D/Litter D (2023) ; Vrh E/Litter E (2023) 

Rok 2024

2. 1. 2024 – plánujeme štěňátka na jaro 2025

V roce 2024 štěňátka mít nebudeme, ale….
….plánujeme už krytí (a tedy i štěňátka) na jaro 2025. Maminka bude naše „Růženka“ Bezinka z Modrého království a tatínek bude Akira Jotima. Odkaz na virtuální rodokmen budoucích štěňátek vrhu F je zde. Pokud budete mít zájem o štěně z tohoto spojení, napište nám na vrhF@zmodrehokralovstvi.cz a my se Vám rádi ozveme.

We will not have puppies in 2024, but….
….we are already planning mating (and therefore puppies) for spring 2025. Mom will be our „„Růženka“ Bezinka z Modrého království , and Dad will be Akira Jotima. The link to the virtual family tree of the future puppies of the F litter is here. If you are interested in a puppy from this mating, write to us at vrhF@zmodrehokralovstvi.cz and we will be happy to contact you.

Rok 2023

23. 7. 2023 – v chovatelské stanici Dvůr Bažantnice se narodil vrh „G“ a mají ještě volná štěňátka

Mají tám nádherná štěňátka – 3 kluci a 6 holčiček. Kontakt je: dvur-bazantnice@email.cz nebo stránky www.dvurbazantnice.cz

 

 

všechna štěňátka z našich vrhů D a E jsou rezervována / all puppies from litters D and E are reserved

pro vyhledání jiného volného štěňátka doporučujeme využít stránku s databází kolií zde

19. 4. 2023 – narodil se nám vrh „E“

Růženka (Bezinka z Modrého království) – narozený vrh E koncem 19.4.2023 / born litter E 19.4.2023:

Růženka je skvělá a je to taky máma! Porodila nám 7 krásných štěňátek. Jednu zlatou a dvě trikolorní holčičky – a – tři zlaté a jednoho trikolorního kluka. Více již na stránce vrh E.

Růženka is great and she’s a mom too! She gave us 7 beautiful puppies. One sable and two tricolor girls – and – three sable and one tricolor boy. More on the Litter E page.

14. 4. 2023 – narodil se nám vrh „D“

Anička (Adina Dvůr Bažantnice) – narozený vrh D 14.4.2023 / born litter D 14.3.2023:

Aninka nám udělala velikou radost. 14.4.2023 nám darovala 6 nádherných štěňátek. 2 kluky a 4 holčičky. Všechny zlaté. Více již na stránce Vrh D.

Aninka made us very happy. On 14/04/2023 she gave us 6 beautiful puppies. 2 boys and 4 girls. All are sable. More on the Litter D page.

 

13. 3. 2023 – očekávaný vrh „E“ koncem dubna 2023

Růženka (Bezinka z Modrého království) – plánovaný vrh E koncem dubna 2023 / planned litter E at the end of April 2023:

Růženka bude taky maminka. 14.2.2023 proběhlo krytí u Samu a v pátek 10.3.2023 nám doktor potvrdil na ultrazvuku, že má Růženka minimálně 4 děti. V dubnu u nás tedy bude pěkně veselo! Tady je odkaz na jejich budoucí rodokmen.

Růženka will also be a mother. On14.2.2023 Sam mating Růženka and on Friday 10.3.2023 the doctor confirmed to us (by sonograph) that Růženka has at least 4 children. So it’s going to be pretty fun with us in April! Here is a link to their future family tree.

4. 3. 2023 – očekávaný vrh „D“ v polovině dubna 2023

Anička (Adina Dvůr Bažantnice) – plánovaný vrh D v polovině dubna 2023 / planned litter D mid-April 2023:

Aninka nám udělala velikou radost. Krytí u Samu 8. 2. 2023 se povedlo. 3. 3. 2023 nám doktor potvrdil na ultrazvuku, že čeká štěňátka. Měla by se narodit v polovině dubna 2023. Tady je odkaz na jejich budoucí rodokmen.  Aničky jsou to poslední štěňátka, protože to bude čtvrtý vrh.

Aninka made us very happy. Mating with Sam’s on 8. 2. 2023 was successful. On 3. 3. 2023 the doctor confirmed (by sonogram) that we are expecting puppies. She should be born mid April 2023. Here is a link to their future family tree. This are the last puppies Anicka, because it will be the fourth litter.

17. 1. 2023 – plánované krytí pro rok 2023

Růženka (Bezinka z Modrého království) – plánované krytí březen 2023 / planned mating March 2023:

Po dlouhém váhání a vybírání a hledání a domlouvání a i vzhledem k tomu, že Aninka asi hárat hned tak nebude (a nám by se moc líbilo mít ve smečce potomka po Samu a Růženka pokračuje v naší chovatelské stanici…), jsme se nakonec přeci jen rozhodli a domluvili se s úžasnou Claudií na nakrytí u Samu. Tady je odkaz na rodokmen.

After a lot of hesitation and choosing and searching and negotiating and considering that Aninka probably won’t be heat on (and we would really like to have a descendant of Samu in the pack and Růženka continues in our kennel…), we finally they just decided and agreed with the amazing Claudia to mating with Samu. Here is a link to the family tree.

Anička (Adina Dvůr Bažantnice) – plánované krytí leden 2023 / planned mating January 2023:

Aninka se zatím rozhodla, že na děti je ještě dost času a hárání zatím odložila asi na neurčito 🙂 Hárat měla už v prosinci 2022 a zatím dělá jako by se jí to netýkalo a užívá si plnými doušky života a blbnutí v Pesoparku 🙂 Příroda ví nejlíp co dělá 🙂 . Tak to na přírodě necháme a uvidíme časem. Snad se dočkáme brzo. Vybraný je nadále i pro ní jako ženich „čekatel“ Samu. Tady je odkaz na rodokmen.

Aninka has decided that there is enough time for children. She put off for now her heat period for the time being probably indefinitely 🙂 Nature knows best what to do 🙂 . But all the time is also chosen for her as the „waiting“ groom of Samu. Here is a link to the family tree.

Cassius Clay from the Sun of China

1. 6. 2022

Začali jsme plánovat krytí pro příští rok. Vzhledem k časové ose dnů našich holek to zkusíme v příštím roce se dvěma vrhy.

Anička (Adina Dvůr Bažantnice)

– vrh by se mohl narodit / litter would be might borning  leden – únor 2023 / January – February 2023

– bude to její poslední krytí. Vzhledem k tomu, jak krásně vypadají štěňátka z vrhu C se pokusíme zopakovat krytí u Samu (Cassius Clay from the Sun of China).

– It will be her last mating. Due to how beautiful the puppies from litter C look, we will try to repeat the mating at Samu (Cassius Clay from the Sun of China).

Růženka (Bezinka z Modrého království):

– vrh by se mohl narodit / litter would be might borning – květen – červen 2023 / May – June 2023

– loňské krytí se sice povedlo, ale příroda rozhodla, že z toho nic nebude. Ve hře je zkusit zopakovat krytí u Sokiho (Asoka Bohemia Amber) – kde by se utvrdily povahové rysy pro aktivity a nebo??? Je možné zkusit krytí také u Samu. Vzhledem k tomu, že pořád bychom rádi po Růžence „pokračovatelku linie“ tak je to složité rozhodování. A tak tady se ještě uvidí a je možné, že objevíme ještě nějakého dalšího chlapečka 🙂

– last year’s mating was successful, but nature has decided that nothing will happen. In „game“ is to try to repeat the mating with Soki (Asoka Bohemia Amber) – where would the character traits for activities be established or ??? It is possible to try mating at Sam as well. Given that we would like to have get from the Růženka „the successor of the line“, so it is a difficult decision. And so we’ll see and it’s possible that we’ll find another boy 🙂

Rok 2022

11. 4. 2022 – plánovaný vrh / planned litter

Bohužel naše princezna Růženka štěňátka nečeká. Příroda to tak rozhodla a tak to má být. Všechno má svůj důvod. Krytí budeme opakovat příští rok na jaře. Vrh tak snad bude někdy kolem dubna 2023.

Unfortunately, our princess Růženka (princess Beauty) is not expecting puppies. Nature has decided that, and that is how it should be. Everything has a reason. We will repeat the mating next spring. Litter will hopefully be around April 2023.

7. 3. 2022 – plánovaný vrh – květen 2022 / planned litter – may 2022

Našli jsme pro Růženku ženicha. Vybrali jsme ho kvůli výborným výsledkům zdraví a také kvůli výsledkům v aktivitách. Bude jím Soki! Štěňátka z tohoto vrhu budu mít výborné předpoklady být úspěšná v aktivitách.

We found a groom for Růženka. We chose him because of his excellent health results and also because of his results in activities. It will be Soki! Puppies from this litter will have excellent preconditions to be successful in activities.

Rodokmen plánovaného vrhu je zde.

The pedigree of the planned litter is here.

1. 3. 2022 – plánovaný vrh – léto 2022 / planned litter – summer 2022

Začínáme shánět krycího pejska pro naši princeznu Růženku / Šípkovou Růženku (rodokmen a výsledky výstav zde). Jsou jí dva roky a její chvíle by mohla přijít …. I když se moc výstav nezúčastnila, 3x CAC, NV a BOS není zas tak málo 🙂 . Vše ale vynahrazuje svou neuvěřitelně optimistickou, veselou, hravou a milou povahou a také to, jak je úžasně učenlivá – právě proto jsme si ji nechali do dalšího chovu (to vše jí dal její tatínek Falco). Chceme do našeho chovu vložit její temperament, pro který ji milujeme.V Pesoparku bez problémů zvládá výborně Dog Dancing, Balanční cvičení, Hoopers, Agility…. Začala se připravovat na první zkoušky, tak jí držíme palce. Samozřejmě, že „ženich“ bude muset splnit všechny podmínky pro „genetické zdraví“. Z toho vrhu si pravděpodobně necháme zlatou holčičku jako pokračovatele linie.

We start looking for a stud dog for our princess Růženka / Sleeping Beauty (pedigree and results of shows here). She is two years old and her moment could come …. Although she did not participate in many shows, 3x CAC, NV and BOS are not so few 🙂 . But he replaces everything with his incredibly optimistic, cheerful, playful and kind nature and also how wonderfully teachable she is – precisely because of that is why we kept her for further breeding (it was all given to her by her dad Falco). We want to put in the line of our breeding her temperament, for which we love her. In Pesopark easily handles excellently Dog Dancing, Balance exercises, Hoopers, Agility …. She began to prepare for the first exams, so we keep our fingers crossed for her.
Of course, the „groom“ will have to meet all the conditions for „genetic health“. We will probably keep a sable baby girl from that litter as the successor of the line.

Vrh C

7. 1. 2022 – vrh C / litter C

Máme potvrzeno ultrazvukem, že Anička čeká štěňátka! Jsme moc šťastní, že se to povedlo! Samu je šikovný tatínek 🙂 .

Další již na stránce Vrh C.

We have confirmed by ultrasound that Anička is expecting puppies! We are very beatific that it worked out! Samu is a handy dad 🙂 .

Another already on Vrh C.

 

14. 12. 2021 – plánovaný vrh C – jaro 2022 / planned litter C – spring 2022

Proběhlo krytí kousek od Magdeburgu, v milém a přátelském prostředí u pana Marca Kokkota a paní Claudie Bohne a galantního fešáka Samu. Teď budou tři týdny napětí, než bude výsledek vidět na ultrazvuku…………. a jestli to vyjde, tak tady je odkaz na rodokmen budoucích štěstíček.

The mating took place near Magdeburg, in a nice and friendly environment with Mr. Marc Kokkot and Mrs. Claudia Bohne and the gallant handsome Samu. Now there will be three weeks of tension before the result can be seen on the ultrasound …………. and if it works out, here is a link to the pedigree of future happiness.

 

Duben 2021 – plánovaný vrh C – jaro 2022
Tak naše milovaná Anička má domluveného ženicha. Bude to krásný zlatý pejsek od paní Claudie Bohne a jmenuje se „Samu“ Cassius Clay from the Sun of China. Pokud si to Anička nerozmyslí, budeme krýt u Samu zhruba v polovině prosince. Zde je odkaz na budoucí rodokmen klik . Při výběru jsme kromě vhodnosti a krásy upřednostnili i zdraví budoucího tatínka.

 

April 2021 – planned litter C – spring 2022
So our beloved Anicka has an arranged groom. He will be a beautiful sable dog from Mrs. Claudia Bohne and his name is „Samu“ Cassius Clay from the Sun of China.
If he (Anicka) doesn’t change her mind, he will be mating with Samu in about mid-December. Here is a link to a future pedigree of clicks. When choosing, in addition to suitability and beauty, we also preferred the health of the future father.

Březen 2021
Bylo rozhodnuto, Andulka (dá-li příroda) bude koncem prosince na krytí. Štěňátka tedy budou na jaře roku 2022….. snad už v té době budeme moci cestovat…. Tatínek už je vybrán, ale s jeho jménem počkáme, až se potvrdí dohoda 🙂

A decision was made, Andulka (if nature gives) will be at the end of December for mating. The puppies will be in the spring of 2022….. perhaps we will be able to travel at that time… Dad is already selected, but we will wait with his name until the agreement is confirmed 🙂

Rok 2021

Květen 2021
Kdo ví co bude…. 🙂

May 2021
Who knows, what will be … 🙂

Únor 2021
Všechno bylo koncem roku 2020 a začátkem roku 2021 špatně 🙁 . Aničku jsme tedy nechali odpočívat a nabírat síly…. všechno zlé je k něčemu dobré.

February 2021
Everything was bad at the end of 2020 and the beginning of 2021 🙁 . So we let Anička rest and gain strength…. Everything bad is good for something.

Rok 2020

Vrh B

2.3.2020 – Jsou tady! Naše milovaná Anička nám darovala vrh nádherných 7mi štěňátek. 4 kluci (2x trikolor a 2x zlatý) a 3 holčičky (1x tricolor a 2 x zlatá). Andinka je úžasná a šikovná a my máme velkou radost z ní i z ošatky krásného nadělění a posíláme poděkování i tatínkovi Falcovi.
Další již na stránce Vrh B.

They are here! Our beloved Anicka gave us a litter of 7 beautiful puppies. 4 boys (2x tricolor and 2x sable) and 3 girls (1x tricolor and 2 x sable). Another already on Vrh B.

22.1.2020 – A je to tu!! Máme velkou radost. Na ultrazvuku se nám potvrdilo, že naše Andulka čeká štěňátka, a že tedy krytí bylo úspěšné. Narození očekáváme kolem 1.3.2020. Podle prvního ultrazvuku jsou tam určitě 3 štěňátka. Minule byla vidět 4 a nakonec jich bylo 7 🙂 Tak uvidíme.

And it’s confirmed! We are expecting puppies at the beginning of March 2020! We are very happy! We expect birth around 1.3.2020.

31.12.2019 – Proběhlo krytí v krásném prostředí Jižních Čech a my teď musíme počkat dlouhých 25 dní, než nám bude moci ultrazvuk potvrdit, zda se povedlo a Adinka bude mít štěňátka.

 

1.12.2019 – Pokud vše dobře dopadne, rádi bychom naši holčičku Adinu Dvůr Bažantnice začátkem roku 2020 nechali opět nakrýt galantním fešákem Falco – Legend of Camelot’s Globetrotter. Štěňátka z tohoto spojení byla krásná a sami si chceme jednu holčičku ponechat na další chov a výstavy, štěňátka z tohoto spojení také disponují nejlepší možnou zdravotní genetickou výbavou (viz. genetické testy Genomia u CV Adinky na našem webu a genetické testy u Falca na webu Dvůr Bažantnice)

Plánované krytí – odkaz do Smooth Collie Database

Falco   Andulka

Rok 2019

Vrh A

Naši holčičku Adinu Dvůr Bažantnice plánujeme začátkem února krýt psem Falco – Legend of Camelot’s Globetrotter .

S radostí oznamujeme, že se nám právě potvrdilo na ultrazvuku, že naše Andulka čeká štěňátka a že tedy krytí bylo úspěšné. Narození očekáváme kolem 14.4.2019. Podle prvního ultrazvuku jsou tam 3 možná 4 štěňátka.

 

S velkou radostí oznamujeme, že 13.4.2019 mezi 0:50 až 3:15 se narodilo sedm štěňátek. 3 kluci a 4 holčičky. Další již na stránce Vrh A.

Zavřít menu
Zavřít postraní panel